Opleidingsschool IJssel-Veluwe is een samenwerking tussen de VO-scholen Greijdanus (Enschede, Hardenberg, Meppel en Zwolle), Nuborgh College (Elburg en Nunspeet) en de lerarenopleiding van Windesheim. Binnen de opleidingsschool heeft elke school zijn eigen achtergrond, kennis en ervaring, waarbij identiteit een bindende factor is. Samen geven we vorm aan het opleiden in de praktijk tot docent voor het voortgezet onderwijs; ongeveer 40 procent van het curriculum van de lerarenopleiding.

Binnen de opleidingsschool staat het leren op de werkplek centraal. De leeromgeving is uitdagend en veilig, dat wil zeggen dat er ruimte is om te experimenteren en dat fouten maken mag. De samenwerking maakt het mogelijk dat je ervaring op kunt doen in verschillende onderwijscontexten. De diversiteit is groot wat betreft leerlingtype, onderwijsconcept en onderwijstype. We bieden je een rijke praktijk leeromgeving waarbij je je vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch kan ontwikkelen en een brede professionele basis kunt opbouwen.

We stellen ons op als een lerende organisatie, waarbij een leven lang professioneel leren centraal staat. We zijn gelijkwaardige partners en leren ván en mét elkaar door het gezamenlijk ontwikkelen van opleidingstrajecten en het uitwisselen van expertise. Dit leren geldt voor elk gebied, we leren ook van jou als docent-in-opleiding, de leerlingen en andersom. Door zo samen te werken willen we een kwalitatief goede bijdrage leveren aan het onderwijs en de organisatie kwaliteit.

 

Binnen de opleidingsschool is een driejarig programma ontwikkeld voor de startende docent. Dit programma start in het laatste jaar van je opleiding om je een goede overgang te bieden van studeren naar werken in het onderwijs. We hopen zo uitval onder startende docenten tegen te gaan en een leven lang professioneel leren te ondersteunen.

Missie

 

Opleidingsschool IJssel-Veluwe levert vanuit protestants-christelijke waarden een bijdrage aan de opleiding en vorming van waarde(n)volle docenten, die in staat zijn om, in samenwerking met anderen, onderwijs vorm te geven vanuit overtuigingen: persoonlijke overtuigingen en overtuigingen ten aanzien van onderwijs.

IJssel-Veluwe is een opleidingsschool voor de docent in opleiding die zich wil ontwikkelen tot een professional die:

  • een waarde(n)volle bijdrage wil leveren aan het onderwijs: iemand die bewust vanuit waarden en normen onderwijs wil en kan vormgeven en voortdurend op de eigen professionele identiteit kan reflecteren;
  • een onderzoekende houding heeft en beseft dat leraarschap vraagt om een leven lang (willen) leren en die op deze wijze ook binnen de schoolorganisatie wil functioneren;
  • innovatief wil zijn op het gebied van didactiek en ICT, omdat hij alle mogelijkheden om onderwijs beter te kunnen maken, wil benutten;
  • gericht is op inclusief onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen en in staat is om verschillende onderwijsbehoeften te ondersteunen (inclusief onderwijs).

Profiel van de professional

 

Op basis van onze missie hebben we een profiel gemaakt. Het gaat om zes kwaliteiten die je ontwikkelt binnen opleidingsschool IJssel-Veluwe. 

 

kernaspecten

 

1. Een waardenvolle en reflectieve professional is een docent (in opleiding) die zich kan verhouden tot en zijn eigen onderwijspraktijk kan vormgeven vanuit dieperliggende waarden. De docent is niet slechts een uitvoerder van doelen die door derden zijn gesteld.

In de opleidingsschool is er aandacht voor je eigen professionele identiteit en hoe je die ontwikkelt. Wie je wilt je zijn als docent en hoe je dit onderzoekend ontdekt. Daarnaast hebben de VO-scholen een protestants-christelijke identiteit. Deze komt tot uiting in de openingen en afsluitingen van de dag, in vieringen, omgang met elkaar en in de vormgeving van de lessen. Daardoor leer je wat het betekent om vanuit de protestants-christelijke waarden te werken aan de vorming van leerlingen.
In het programma van leerjaar 1 t/m 3 is er veel aandacht voor de uitvoering van lespraktijk door het leren kijken naar eigen beelden van je les en het reflecteren daarop. Ook wordt er per leerjaar aandacht besteed aan hoe je kunt reflecteren aan de hand verschillende modellen.

 

2. Een onderzoekende professional is een docent die blijvend vragen stelt over de onderwijspraktijk en beschikt over middelen om antwoorden op deze vragen te vinden, teneinde een goede leeromgeving te creëren. Een onderzoekende houding is een goede basis voor het vernieuwen en verbeteren van de onderwijspraktijk.

Binnen opleidingsschool IJssel-Veluwe werk je aan deze onderzoekende houding, door wat je doet te onderbouwen met theorie en door te reflecteren op je ervaringen en handelen. Daarnaast train je onderzoeksvaardigheden door het doen van praktijkonderzoek.
Klik hier voor meer informatie over onderzoek en de onderzoeksagenda.

 

3. Een innovatieve professional is een docent die -intentioneel en doelgericht- experimenten durft aan te gaan binnen zijn onderwijspraktijk, waarbij hij zorgvuldig en kritisch kijkt naar kansen en bedreigingen van innovaties.

 

De opleidingsschool leidt docenten op die vanuit een onderbouwde visie ICT kunnen inzetten in de klas. Je leert zorgvuldig en kritisch te kijken naar (nieuwe) ICT middelen door onder andere ermee te experimenteren. Je leert ze te integreren als het een (didactische) meerwaarde heeft voor het leerproces en deze meerwaarde te benoemen. Hiervoor hebben we per leerjaar opdrachten ontwikkelt waaruit je een keuze kunt maken om aan deze kwaliteit te kunnen werken.  Innovatief zijn hoeft niet alleen op het gebied van ICT te zijn. Het gaat om alles wat leidt tot iets nieuws, iets anders en raakt het vlak van de onderzoekende professional die nieuwe inzichten verwerft voor zichzelf en of de organisatie.

 

4. Een theoretisch gefundeerde professional is een professional die zijn handelen baseert op achterliggende theorie of die zijn handelen daaraan toetst, zodat er binnen zijn beroepspraktijk sprake is van gefundeerd handelen. Dat vereist het vermogen praktische en analytische vermogens met elkaar te combineren.

Het leerprogramma is zo ingericht dat bij elk onderdeel theorie wordt gebruikt om de onderwijspraktijk te onderzoeken, te onderbouwen en erop te reflecteren en gefundeerd je eigen onderwijsvisie te ontwikkelen. Andersom leer je ook hoe de theorie werkt in de praktijk door bijvoorbeeld het gebruik van didactische werkvormen, instructiemodellen of het toetsen van visies aan ervaringen in de les en het doen van praktijkonderzoek. Verder zijn er werkplekbegeleiders die een training didactiek hebben gevolgd en hebben we koppelkaarten ter ondersteuning van het onderwijsleergesprek.

 

5. De samenwerkende professional is een docent die coöperatief is ingesteld en samenwerking zoekt met collega’s. Daarmee levert hij een bijdrage aan de professionele leergemeenschap die hij met zijn collega’s vormt, waarbinnen van en met elkaar geleerd wordt.

Je werkt samen met andere studenten van andere vakken die in hetzelfde leerjaar zitten. Het gaat dan om samen onderzoek doen, samen reflecteren en trainen. Daarnaast werk je in een vaksectie/groep, een team en schoolorganisatie waar veel wordt samengewerkt om het onderwijs van leerlingen vorm te geven.

 

6. De inclusieve professional is een docent die oog heeft voor elke leerling, die verschillen tussen leerlingen positief waardeert en die in staat is zijn onderwijs zodanig in te richten, dat hij recht doet aan die verschillen.

Als docent-in-opleiding leer je hoe je aan kunt sluiten bij de verschillende leerbehoeften van leerlingen. Je wordt opgeleid om de individuele leerbehoefte van een leerling te herkennen en hierop in te spelen. Je hebt oog voor elke leerling en krijgt inzicht in hoe je verschillen positief kan waarderen en inzetten. Voor ieder leerjaar hebben we hiervoor keuze-opdrachten ontwikkeld die gericht zijn op de praktijk van onze VO-scholen.