Welkom op de site van Opleidingsschool IJssel-Veluwe. Opleidingsschool IJssel-Veluwe is een samenwerking tussen de VO-scholen Greijdanus (Enschede, Hardenberg, Meppel en Zwolle), Nuborgh College (Elburg en Nunspeet) en de lerarenopleiding van Windesheim.

 

Missie            Strategisch beleid

 

Opleidingsschool IJssel-Veluwe levert vanuit protestants-christelijke waarden een bijdrage aan de opleiding en vorming van waarde(n)volle docenten, die in staat zijn om, in samenwerking met anderen, onderwijs vorm te geven vanuit overtuigingen: persoonlijke overtuigingen en overtuigingen ten aanzien van onderwijs.

IJssel-Veluwe is een opleidingsschool voor de docent in opleiding die zich wil ontwikkelen tot een professional die:

  • een waarde(n)volle bijdrage wil leveren aan het onderwijs: iemand die bewust vanuit waarden en normen onderwijs wil en kan vormgeven en voortdurend op de eigen professionele identiteit kan reflecteren;
  • een onderzoekende houding heeft en beseft dat leraarschap vraagt om een leven lang (willen) leren en die op deze wijze ook binnen de schoolorganisatie wil functioneren;
  • innovatief wil zijn op het gebied van didactiek en ICT, omdat hij alle mogelijkheden om onderwijs beter te kunnen maken, wil benutten;
  • gericht is op inclusief onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen en in staat is om verschillende onderwijsbehoeften te ondersteunen (inclusief onderwijs).

Profiel van de professional

 

Op grond van onderwijsontwikkelingen binnen beide VO scholen vinden we het belangrijk dat docenten in opleiding zich ontwikkelen op basis van onderstaande kwalificaties. 

 

kernaspecten

 

1. Een waardenvolle en reflectieve professional is een docent (in opleiding) die een kritische houding heeft t.a.v. zijn eigen onderwijspraktijk en deze kan vormgeven vanuit dieperliggende waarden.


Binnen Opleidingsschool IJssel-Veluwe willen we je stimuleren te ontdekken wie je wilt zijn als docent. Binnen onze VO scholen werken we vanuit een protestants christelijke identiteit. We dagen je uit om na te denken over jouw eigen identiteit als docent. 

 

2. Een onderzoekende professional is een docent die blijvend vragen stelt aan de onderwijspraktijk en beschikt over middelen om antwoorden op deze vragen te vinden, met als doel een goede leeromgeving te creëren. Een onderzoekende houding is een goede basis voor het vernieuwen en verbeteren van de onderwijspraktijk.

Binnen Opleidingsschool IJssel-Veluwe werk je aan deze onderzoekende houding, door wat je doet te onderbouwen met theorie en door te reflecteren op je ervaringen en handelen. Daarnaast train je onderzoeksvaardigheden door het doen van praktijkonderzoek.
Klik hier voor meer informatie over onderzoek en de onderzoeksagenda.

 

3. Een innovatieve professional is een docent die doelgericht experimenten durft aan te gaan binnen zijn onderwijspraktijk, waarbij hij zorgvuldig en kritisch kijkt naar kansen en bedreigingen van onderwijs vernieuwingen. 

 

De opleidingsschool leidt docenten op die vanuit een onderbouwde visie didactiek kunnen inzetten in de klas o.a. ICT didactiek. Je leert zorgvuldig en kritisch te kijken naar (nieuwe) didactische middelen met als doel om het leren van leerlingen te bevorderen. 

 

4. Een theoretisch gefundeerde professional is een professional die zijn handelen baseert op achterliggende theorie of die zijn handelen daaraan toetst, zodat er binnen zijn beroepspraktijk sprake is van gefundeerd handelen. Dat vereist het vermogen praktische en analytische vermogens met elkaar te combineren.

Het leerprogramma is zo ingericht dat bij elk onderdeel theorie wordt gebruikt om de onderwijspraktijk te onderzoeken, te onderbouwen en erop te reflecteren en gefundeerd je eigen onderwijsvisie te ontwikkelen. Andersom leer je ook hoe de theorie werkt in de praktijk. In begeleidingsgesprekken wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde koppelkaarten: een verzameling theoretische concepten.  

 

5. De samenwerkende professional is een docent die coöperatief is ingesteld en samenwerking zoekt met collega’s. Daarmee levert hij een bijdrage aan de professionele leergemeenschap die hij met zijn collega’s vormt, waarbinnen van en met elkaar geleerd wordt.

Je werkt samen met studenten van andere vakken die in hetzelfde leerjaar zitten. Het gaat dan om samen onderzoek doen, samen reflecteren en trainen. Daarnaast werk je in een vaksectie/groep, een team en een schoolorganisatie waarin veel wordt samengewerkt om het onderwijs van leerlingen vorm te geven.

 

6. De inclusieve professional is een docent die oog heeft voor elke leerling, die verschillen tussen leerlingen positief waardeert en die in staat is zijn onderwijs zodanig in te richten, dat hij recht doet aan die verschillen.

 

Als docent-in-opleiding leer je hoe je aan kunt sluiten bij de verschillende leerbehoeften van leerlingen. Je hebt oog voor de leerling en krijgt inzicht in hoe je verschillen positief kan waarderen en inzetten.